ปฏิวัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับ SO People ผ่านสัญญา “ Lump Sum Contract “

Lump Sum Contract

สัญญา Lump Sum Contract คืออะไร 

สัญญา Lump Sum Contract หรือสัญญาแบบจำนวนเงินคงที่ เป็นประเภทของสัญญาที่ใช้ในโครงการหรืองานบริการต่างๆ โดยในสัญญา ผู้รับจ้างจะตกลงทำงานหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อแลกกับการจ่ายเงินเป็นจำนวนคงที่ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าต้นทุนจริงในการทำงานจะเป็นเท่าไรก็ตาม  คุณสมบัติหลักของสัญญาแบบ Lump Sum Contract  ได้แก่  

จำนวนเงินคงที่ : การจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจะเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกเสียจากจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานตามที่ได้รับอนุมัติ. 

ความชัดเจนของขอบเขตงาน : ขอบเขตงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญา ซึ่งทำให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความเข้าใจที่ตรงกัน. 

ความเสี่ยง : ผู้รับจ้างจะรับความเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างหรือการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นเกินกว่าที่ประเมินไว้. 

สัญญา Lump Sum มักใช้ในโครงการที่มีขอบเขตงานที่ชัดเจนและสามารถคาดการณ์และควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการโครงการและกระบวนการต่างๆในด้านบัญชีและการเงิน แต่ก็ต้องการการวางแผนและการควบคุมคุณภาพงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดต้นทุนที่เกินกว่างบประมาณที่กันตกลงไว้. 

H2 ทำไม Lump Sum Contract ถึงสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรมนษย์ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ควาสำคัญ เพราะบุคลากรคือปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่หลายๆองค์กร และองค์กรยุคใหม่ในปัจจุบันมีเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารงานด้วย Outsource มากยิ่งขึ้น การตกลงเงื่อนไขในสัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญ สัญญาแบบ Lump Sum นอกจากจะช่วยให้ องค์กรวางแผนการบริหารต้นทุนได้ง่ายขึ้นแล้วยังมีข้อดีอื่นๆที่ช่วยให้องค์กรได้บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น เช่น   

ช่วยให้การคาดการณ์งบประมาณทำได้ง่ายขึ้น : องค์กรสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนเงินคงที่ได้ล่วงหน้า สำหรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำโครงการหรือการจ้างงานในโปเจคต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน  

ลดความซับซ้อนในการจัดการสัญญา : เนื่องจากต้นทุนและขอบเขตงานถูกกำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาแล้ว จึงเป็นการลดความจำเป็นในการตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่าย ทำให้การจัดการสัญญาง่ายขึ้น. 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ : ผู้รับจ้างมีแรงจูงใจในการทำงาน ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาตรงเวลาที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนเกินงบประมาณตามที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้โครงการหรืองานบริการมีโอกาสสูงที่จะสำเร็จตามเป้าหมาย. 

มีความชัดเจนและเป็นธรรม : ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและความรับผิดชอบ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย. 

ช่วยให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่า : การแบ่งปันความเสี่ยงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดีกว่า. 

ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับสัญญาการจ้างงานในโครงการหรือ โปรเจคต่างๆได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการคาดการณ์ต้นทุนที่ชัดเจน ลดความซับซ้อนในการจัดการสัญญา และเพิ่มความเป็นไปได้ในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด. 

H2 ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

SO PEOPLE เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ด้วยฐานข้อมูลบุคลากรมืออาชีพกว่า 200,000 ราย และประสบการณ์มากกว่า 47 ปี รวมไปถึงกันผสานเทคโนโลยีจากทั่วโลกร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อออกแบบ Solutions ที่ดีที่สุดในการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น  

  ความชัดเจนในการบริหารต้นทุน : ด้วยสัญญา Lump Sum, องค์กรสามารถคาดการณ์ต้นทุนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในการวางแผนทางการเงิน. 

  การเข้าถึงบริการที่หลากหลาย : SO People มุ่งเน้นที่การให้บริการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย เช่น พนักงานขับรถ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานธุรการ, ช่างเทคนิคและให้บริการด้านแรงงาน CLMV  ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรในหลายๆด้าน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆที่คลอบคลุมทุกความต้องการในการพัฒนาองค์กรของคุณเช่น บริการด้านการจัดการระบบยานพาหนะในองค์กร ,บริการบริหารข้อมูลในองค์กร และ บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

  เพิ่มความยืดหยุ่นและการปรับตัว : SO People มีบริการที่หลากหลายในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น พนักงานธุรการที่สามารถใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางต่างๆเช่น SAP หรือ Power BI ได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถส่วนกลางที่มีความเข้าใจในระบบช่วยเหลือต่างๆ ของรถทุกรุ่นทุกญี่ห้อง พร้อมความสามารถในการขับขี่ขั้นสูงที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียแก่องค์กรได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร. 

 การรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ : ผ่านการกำหนด Level of Service Agreement ที่ชัดเจน องค์กรจะได้รับการรับประกันว่า จะได้รับการส่งมอบบริการและคุณภาพของบุคลากรที่ดีที่สุดภายใต้มาตรฐานที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ SO PEOPLE ยังสามารถจัดหาคอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้ง ก่อนเริ่มงานและในรหว่างสัญญาได้ เช่น ส่งพนักงานประชาสัมพันธ์เข้าอบรมแอพลิเคชั่นสำหรับลงทะเบียนกิจกรรม Event ต่างๆ,จัดการอบรมความปลอดภัยในอาคารให้กับทีมพนังกานธุรการ เป็นต้น 

  การบริหารความเสี่ยง : การทำสัญญา Lump Sum กับ SO People จะช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามรถเพิ่มขึ้น และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร รวมไปถึงเรื่องความล่าช้าในการส่งมอบงาน ที่เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างพนักงานประจำที่จะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งาน แต่หากใช้บริการ Outsource ที่มีความเชียวชาญจะสามารถเริ่มงานและส่งมอบงานทีมีประสิทธิภาพได้ทันที   

  การเข้าถึงข้อมูลและผลการปฏิบัติงานได้ง่ายกว่า : SO PEOPLE มีเทคโนโลยีในการติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลลัพธ์ของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบ TikTrack ที่ทำให้การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นไปอย่างง่ายดายและแม่นยำ ช่วยลดปัญหาการลงเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือการปลอมแปลงเวลาการทำงาน. นอกจากนี้ยังมี Dashboard ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและวิเคราะห์ผลการทำงานของพนักงานในเวลาจริงได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงานช่วย้ในการตัดสินในโปรเจคต่างๆด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง. 

  การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในสัญญา Lump Sum Contract ช่วยให้ลูกค้าของ SO PEOPLE สามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลักได้ดีขึ้นโดยมีความมั่นใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ. อีกทั้ง ยังช่วยในการลดความเสี่ยงจากการจัดการพนักงานที่ไม่เพียงพอหรือเกินความต้องการ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดของทีมงาน ให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ต่างๆ. นอกจากนี้ นวัตกรรมเหล่านี้ยังสนับสนุนให้องค์กรตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดได้อย่างรวดเร็ว, เพิ่มประสิทธิผลการทำงานและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย 

H2 บริการของ SO People ที่ตอบโจทย์พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในปัจจุบัน 

SO People ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับการพัฒนาธธุรกิจละการปรับกลยุทธ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
  ตำแหน่งพนักงานขับรถ : บริการจัดส่งพนักงานขับรถมืออาชีพทั้งสำหรับขับส่วนบุคคลหรือรถส่วนกลางในองค์กร
  ตำแหน่งพนักงานในสำนักงาน : รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ตำแหน่งธุรการ , พนักงานประชาสัมพันธ์, Call Center , พนักงานต้อนรับ
  บริการพนักงานขับรถ Valet Parking : บริการขับรถจอดและดูแลรถให้กับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
  บริการพนักงานช่าง : จัดส่งพนักงานช่างสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น ช่างเทคนิค , ช่างอาคาร,ช่างไฟฟ้า และ ช่างล้างแฟงโซล่าเซลล์
  บริการแรงงานต่างด้าวแบบ MOU : จัดหาแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลง MOU เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 

 พร้อมมอบโซลูชั่นที่หลากหลายในการสนองความต้องการขององค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น  

การให้บริการจัดส่งพนักงานที่มีความยืดหยุ่น
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาพนักงานชั่วคราว หรือความต้องการพนักงานเฉพาะทางในจำนวนมาก 

การคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ
ทั้งในเรื่องของทักษะและความเป็นมืออาชีพ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  

การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและประสานงาน
ทำให้กระบวนการหาพนักงานและการจัดส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านต่างๆ ทำให้องค์กรสามารถรับบริการที่หลากหลายคลอบคลุมและครบวงจร 

พร้อมให้คำปรึกษาและปรับบริการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านขององค์กร
พร้อมส่งมอบบริการที่มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการขององค์กร เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

บริการเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในยุคใหม่ ที่ต้องการความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น พร้อมทั้งลดภาระในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ซับซ้อน รวมถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่การพัฒนาและการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

SO PEOPLE   

ภายใต้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น   

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
  • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
  • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

การปฏิวัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยการใช้บริการจาก SO People ผ่านสัญญา Lump Sum Contract นับเป็นก้าวสำคัญที่ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่พนักงานขับรถไปจนถึงบริการล้างแผงโซล่าเซลล์ และการนำเสนอแนวทางที่ช่วยลดการใช้กระดาษและเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริการของ SO People สามารถตอบโจทย์ ESG และความต้องการขององค์กรยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี การใช้สัญญา Lump Sum ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ต้นทุนได้ชัดเจน ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดการให้บริการตามความต้องการ เป็นการปฏิวัติวิธีการที่ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย.

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103