9 คุณสมบัติของ ช่างอาคาร ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ในยุค 2024

ช่างอาคาร

“ จะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้ ช่างอาคาร ที่มีคุณสมบัติ เพียบพร้อม สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลา ในการสอนงาน แถมยังสามารถระบุความต้องการในเรื่องของคุณภาพ หรือ คุณสมบัติของช่างเองได้ มากไปกว่านั้น หากตอนนี้คุณต้องการช่างแบบเร่งด่วน เราก็พร้อมจัดส่งช่างอาคารของเรา ให้คุณได้อย่างรวดเร็ว ”

ช่างอาคาร ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญ ที่คอยช่วยรักษาสภาพ และ ประสิทธิภาพของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โดยช่างอาคารมีหน้าที่ดูแล และ ดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความขัดข้องหรือการซ่อมแซมในระยะยาว

หน้าที่หลักของ ช่างอาคาร

หน้าที่ของช่างอาคารนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบ และ การดูแลระบบภายในอาคาร รวมไปถึงงานต่าง ๆ ภายในอาคาร สำนักงาน นิติบุคคล หรือ ส่วนกลาง สำหรับผู้ที่ว่าจ้างนั้นจะเป็นทางนิติบุคคลที่จัดสรรมา โดยหน้าที่หลักของช่างอาคารที่จะต้องทำ และ ถูกมอบหมายโดยตรง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

1.     การดูแลรักษาและซ่อมแซม:

ช่างอาคารต้องดูแล และ ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคาร เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในอาคาร มีความปลอดภัย และ สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ

2.     การตรวจสอบและบำรุงรักษา:

ช่างอาคารต้องตรวจสอบสภาพของอาคาร เพื่อตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ ทำการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ

3.      จัดทำข้อมูลเชิงสถิติ

ช่างอาคารจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ตัวอย่างหน้าที่ของ ช่างอาคาร

 • ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง , ระบบระบายน้ำ , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบท่อน้ำประปาภายใน , และ พื้นที่ของส่วนกลาง
 • ตรวจสอบลิฟท์โดยสาร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
 • ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ ภายในอาคาร
 • ตรวจสอบ ดูแล และ ซ่อมแซม พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่อยู่ภายในอาคาร
 • ควบคุมระบบเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอก ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 • เข้าร่วมการฝึกซ้อม และ การเตรียมความพร้อม ด้านการเกิดเหตุฉุกเฉิน และ การรักษาความปลอดภัย ในเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ
 • บันทึกการตรวจสอบ การซ่อมแซม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบำรุงรักษา ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และ พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การซ่อมแซม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบำรุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ถูกมอบหมาย

ทำไมต้องมีช่างประจำอาคาร?

 1. ความปลอดภัย : ช่างประจำอาคารทำหน้าที่ตรวจสอบ และ ซ่อมแซมสิ่งของภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบดับเพลิง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 2. ความสะดวกสบาย : ช่างประจำอาคารทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการ มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และ ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
 3. การประหยัดทรัพยากร : ช่างประจำอาคารทำหน้าที่ดูแล และ บำรุงรักษาสิ่งของภายในอาคาร เช่น การตรวจสอบ และ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และ เงินที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม หรือ ค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้

คุณสมบัติของ ช่างอาคาร จาก So People

 1. ทักษะทางวิชาชีพ : ต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่กำลังดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุง การติดตั้งอุปกรณ์ หรืองานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ความปลอดภัย : คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น หากเกิดปัญหา ซึ่งต้องประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือทำเสมอ
 3. ความรู้ทางเทคนิค : ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคนิคของงาน รวมถึงการใช้เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ทักษะการแก้ปัญหา: สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการทำงานได้ และ มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ไขปัญหา.
 5. ทักษะการสื่อสาร: สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจ
 6. ความรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ รับผิดชอบต่อผลงานที่ทำ
 7. ความประณีต : การทำงานในงานช่าง ต้องใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้งานที่ทำมีคุณภาพ
 8. ความยืดหยุ่น : สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 9. ความรอบคอบ : อุปกรณ์ต้องครบ ทำงานได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่มีตกค้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายในอนาคตได้

บริการช่างจาก So People เข้าไปช่วยบริหารจัดการ “กลยุทธ์” ให้คุณได้

So People คือบริษัทที่ให้บริการช่างอาคารที่มีคุณภาพ และ เชี่ยวชาญ เราทำการคัดสรร อบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จนทำให้ได้ช่างอาคารที่มีทักษะ และ ประสบการณ์ในการดูแล ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคาร อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และอาคารอื่นๆ

So People ยังให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร่วมออกแบบ Solutions ในการใช้บริการพนักงานช่างของเราได้ เรายังมีระบบการจัดการที่ใช้งานง่าย และการติดตามผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก So People

 1. คุณสมบัติ และ คุณภาพของช่างที่คุณสามารถเลือกได้
 2. ช่างที่มีทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน
 3. ช่างที่ไม่ต้องเสียเวลาในการสอนงาน
 4. ช่างที่พร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 5. ช่างที่มีความรอบครอบ ใส่ใจนการทำงาน
 6. ช่างที่มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ช่างอาคาร เป็นบุคคลสำคัญ ที่ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ แต่การได้ ช่างอาคาร ที่มีคุณสมบัติ เพียบพร้อม สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที แถมยังสามารถ ระบุความต้องการ ในเรื่องคุณสมบัติของช่างเองได้ เป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจคุณอย่างมาก เราจึงพร้อมจัดส่ง ช่างอาคาร ของเราให้คุณได้อย่างรวดเร็ว เพราะการมีช่างอาคารที่มีทักษะ ความสามารถ จะช่วยให้งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทันที สามารถตรวจสอบและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตได้

ติดต่อเรา