พนักงานขับรถ บุคคลสำคัญที่ไม่ใช่แค่ “ใครก็ได้”

พนักงานขับรถ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจาอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 5 รองจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง และ ปอดอักเสบ ซึ่งข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ thairsc ระบุว่าในปี พ.ศ. 2565-2566 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 29,000 รายและบาดเจ็บรวมกว่า 1,700,000 ราย สาเหตุสำคัญมาจากการเมาแล้วขับ รองลงมาคือ ขับรถประมาทและเกิดจากสภาพถนนในแต่ละเส้นทางที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างหรือไม่มีสัญญาณจราจรที่ชัดเจนมากเพียงพอให้ผู้ใช้รถได้สังเกตุเห็นและปฏิบัติตามคำแนะนำได้ทันท่วงที  

จะเห็นได้ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันล้วนใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการมี พนักงานขับรถ ที่มีความพร้อมในการทำงาน , มีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีและมีทักษะความสามารถในการบังคับควมคุมรถในแต่ละประเภท รวมไปถึงยึดมั่นในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนด้วยกันมาเป็นอันดับแรก ถือสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรตามหา เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในทางหนึ่งได้อีกด้วย  

พนักงานขับรถ มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

 1. รับส่งบุคคลากรหรือสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างปลอดภัย ภายในเวลาที่กำหนด  
 2. ตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายระหว่างเดินทาง  
 3. เช็คความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเองก่อนเริ่มงาน  
 4. ออกแบบวางแผนเส้นทางในการเดินทางให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 
 5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการทำผิดกฎหมายะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความเป็นจริง  

ทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน 

ในทุกวันนี้โลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกในแวดวงยานยนต์ ทั้งระบบขับเคลื่อนแบบ ไฟฟ้า ไฮบริด ระบบเร่งความเร็วอัตโนมัติหรือ adaptive cruise control ไปจนถึงระบบช่วงล่างที่สามารถเลือกให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวถนนได้ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆองค์กรกำลังตามหาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งพนักงานขับรถส่วนกลาง หรือ พนักงานขับรถผู้บริหารก็ตาม ดังนั้นการที่มีพนักงานขับรถที่มีทักษะความสามารถต่างๆเหล่านี้ไว้ใช้งานจะทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานไปได้ ซึ่งทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันได้แก่ 

 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 
 2. มีความเข้าใจในระบบและฟังก์ชั่นต่างๆของยานพาหนะในแต่ละรูปแบบ 
 3. มีทักษะด้านการวางแผนการในทำงาน เช่น การวางแผนการเดินทางกรณีรถยนต์ไฟฟ้า การหาจุดพักคอยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารได้  
 4. มีไหวพริบและการตัดสินใจที่ดี  
 5. ขับขี่ด้วยจิตสำนึกที่ดี และ ตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก 

เพราะคุณภาพและความปลอดภัยคือมาตรฐานสูงสุดที่เรายึดมั่น

SO People เราได้ออกแบบขั้นตอนการการสรรหาและคัดเลือก พนักงานขับรถ ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้พนักงานของเรามีความพร้อมในการทำงานและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา  

9 ขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขับรถของ SO SEOPLE  

 1. Physical Check : ขั้นตอนการทดสอบทางกายภาพ

ตรวจเช็กสมรรถภาพร่างกายของพนักงาน ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ Physical Check แบบเดียวกับที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ ทั้งการตรวจเช็กระยะสายตา ตาบอดสี, ปฏิกิริยาทางเท้า, ปฏิกิริยาเชิงลึกและกว้าง  

 1. Check Document : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประวัติอาชญากรรม

เราทำการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของผู้สมัครแต่ละคน และรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านคุณสมบัติต่างๆเช่น วุฒิการศึกษา ใบรับรองความสามารถ ใบขับขี่แต่ละประเภท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารและข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง

 1. First Interview : ขั้นตอนการสัมภาษณ์

พนักงานของเราจะต้องผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นทั้งประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะทางภาษา และความสามารถในการวิเคาระห์เส้นทางเพื่อประเมินภาพรวมพื้นฐานของพนักงาน 

 1. Test Drive : ขั้นตอนการทดสอบขับรถจริง

การทดสอบการขับขี่จริง บนสนามทดสอบ ที่ออกแบบโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ และ ควบคุมโดยวิทยากรมืออาชีพ มาตรฐานเดียวกับกรมขนส่งทางบก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบจากเรา จะมีทักษะในการขับขี่รวมไปถึงการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดี  

 1. Safety Training : ขั้นตอนการอบรมมารฐานความปลอดภัย

พนักงานต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงผ่านการทดสอบและประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 : 2012 (Road traffic safety management systems) (RTS) เพื่อให้ผู้สมัครตระหนักถึงความปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนปฏิบัติงานจริง 

 1. Behavior test DISC : แบบทดสอบที่ใช้ประเมินพฤติกรรมมนุษย์ 4 มิติ

การทดสอบจะทำให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้สมัครแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อให้เราสามารถคัดแยกพนักงานให้ได้ตรงตามความถนัดและพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

 1. Interview with Specialist : ขั้นตอนการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ

การสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจในประสบการณ์ของพนักงาน ทั้งความรู้ในการขับขี่, การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ,รวมไปถึงการมี Service Mind ที่ดี 

 1. Crime Records Check : การตรวจประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติม

การตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ความมั่นใจและความปลอดภัยของลูกค้าของเรา โดยสามารถทราบผลเบื้องต้น ได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง 

 1. Old work History Check : ตรวจประวัติและพฤตกรรมจากที่ทำงานเดิม

ตรวจสอบประวัติการทำงาน จากสถานที่ทำงานเดิมอย่างน้อย 2 บริษัท เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานและพฤติกรรมที่พนักงานคนนั้นปฏิบัติอยู่เดิม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานที่ผ่านการทดสอบจากเราจะเป็นคนที่ใช่และพร้อมเริ่มงานในทันที 

เลือก บริการพนักงานขับรถจาก SO PEOPLE ให้คุณได้มากกว่า

นอกจากมาตรฐานในการคัดเลือก 9 ขั้นตอนที่เราใช้คัดสรรผู้สมัครแล้ว เรายังมีการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Irecruit ที่มีฐานข้อมูลผู้สมัครคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database พร้อมีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น 

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน  
 • มี Academy ในการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา 
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ
 • ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา พร้อมบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ  

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น  

TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) 

VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง  

DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พนักงานขับรถ

 1. การเลือกใช้พนักงานขับรถ Outsouce มีผลดีอย่างไร
  คำตอบ : ได้พนักงานคุณภาพพร้อมทักษะความสามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร
  คำตอบ : ลดความวุ่นวายในการบริหารจัดการตารางเวลาการทำงาน,การจัดการค่าล่วงเวลา OT รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ 
 2. ถ้าพนักงานลาป่วย หรือลากิจกระทันหันไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะทำอย่างไร
  คำตอบ : SO PEOPLE สามารถส่งพนักงานทดแทน้ได้ภายในชั่วโมง  
 3. หากพนักงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ จะทำอย่างไร
  คำตอบ : SO PEOPLE มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา สามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนพนักงานได้ทันที 

 

กล่าวได้ว่า ตำแแหน่ง พนักงานขับรถ ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้

เพราะนอกจากคุณสมบัติในการทำงานต้องครบแล้วความเอาใจใส่ในงานบริการรวมไปถึงความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรในตำแหน่งพนักงานขับรถต้องยึดถือ ในตำแหน่งพนักงานขับรถนั้นเป็นอีก 1 ฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103