บริษัท ซับคอนแทรค vs Outsource กับเทรนการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท ซับคอนแทรค

การให้บริการจัดหาพนักงานในรูปแบบของ บริษัท ซับคอนแทรค (Subcontract) และ Outsource เป็นคำศัพท์ที่มักถูกใช้แทนกันได้ในบางครั้ง แต่อันที่จริง ทั้งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในยุค Digital Disruption  

บริษัท ซับคอนแทรค คืออะไร 

Subcontract คือการว่าจ้างให้บริษัทอื่นเข้ามาทำงานแทนโดยองค์กรผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการทำงาน ซึ่ง บริษัท ซับ คอนแทรค จะเป็นผู้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยส่วนมาก บริษัท Subcontract จะถูกว่าจ้างให้ทำงานในส่วนของงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางอาทิเช่น งานก่อสร้าง ,งานในสายการผลิต,รวมไปถึงงานประเภทบริการต่างๆ 

Outsource คืออะไร 

(เอ้าท์ซอร์ส) คือ การว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานประเภทต่างๆเข้ามาทำงานแทนทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กร และช่วยให้เกิดความคลองตัวในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ ก็สามารถทได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดปัญหาเรื่องการจัดการด้านบุคลากรลงไปได้ ทำให้องค์กรสามารถ Focus on Core Functions ที่เป็นงานที่องค์กรถนัดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันบริษัท Outsource ได้มีการพัฒนาบริการให้สามารถตอบโจทย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น พัมนาบริการด้านอื่นๆเช่น ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ด้านระบบขนส่งหรือ Logistic และ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภาย ที่ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบในการทำเดินธุรกิจที่ส่งผลต่อความยั่งยืนหรือ ESG มากยิ่งขึ้น  

ข้อดีที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน 

บริษัท ซับคอนแทรค (Subcontract) 

  • ลดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ

ในองค์กรที่มีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต จำต้องหาแรงงานจำนวนมากภายในระยะเวลอันสั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อน ซึ่งการใช้บริการ บริษัท ซับ คอนแทรค จะช่วยในการ ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะในบริษัทซับคอนแทรคมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทที่จ้างจึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเอง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้ 

  • ประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก 

บริษัท ซับ คอนแทรค สามารถช่วยลดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรได้หลายวิธี ซึ่งช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์ เพราะ บริษัท ซับ คอนแทรค มีระบบบริหารจัดการในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายในการสรรหาบุคลากรที่กว้างขวาง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร และเพิ่มโอกาสในการสรรหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

บริษัทซับคอนแทรคมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีระบบบริหารจัดการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจะได้รับบริการที่มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเเจน ได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพสูง ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ 

  • ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การจ้างบริษัทซับคอนแทรคจะช่วยให้องค์กรีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นและสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ได้ เนื่องจากบริษัทซับคอนแทรคมักจะมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือคู่ค้าในต่างประเทศ 

Outsource Service

  • ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

การใช้บริการ Outsource เข้ามาช่วยทำงานที่องค์กรไม่ถนัด สามารถช่วยลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการในการจัดการบุคลากรตั้งแต่ สรรหา พัฒนา ไปจนถึงการพ้นสภาพพนักงาน และ ยังช่วยลดความซับซ้อนของงาน ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานในกระบวนการต่างๆขององค์กร ทำให้องค์กรมีเวลาในการพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานหลักภายในองค์กรได้มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

  • มีบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร 

แต่ละองค์กรมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมกับในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลให้หลายองค์กรต้องปรับตัว การเลือกใช้บริการ Outsource หรือ Partner ทางธุรกิจ ที่มีการพัฒนาบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ ได้นั้น เป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบัน บริการ Outsource มีการพัฒนาการให้บริการในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้าน workforce ที่มีความชำนาญเช่น พนักงานธุรการ,ช่างเทคนิค , พนักงานขับรถ รวมไปถึงบริการด้านการจัดการข้อมูลด้วยระบบ Cloud System พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย สามารถปรับเปลี่ยนบริการต่างๆให้เข้ากับองค์กรได้เหมาะสม 

  • ช่วยในการทำกระบวนการ Lean Organization  

Lean Organization คือการลดขั้นตอนในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ช่วยให้องค์รสามารถลดความซับซ้อนและต้นทุนแฝงในกระบวนการทำงานต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้บริการ Outsource สามารถตอบโจทย์ในการทำ Lean Organization ได้ อาทิเช่น การบริหารงานบุคคลในแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็น งานสรรหาบุคลากร ที่ล้วนมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่การเลือกใช้บริการ Outsource จะช่วยลดความซับซ้อนในเรื่อง คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถตรวตามความต้องการและตอบโจทย์ารทำงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรมีเวลาในการพัฒนางานที่เป็น core business ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

  • ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจุบันทุกองค์กรต้องการการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยกลยุทธ์หรือออกแบบโปรเจ็กต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแนวทางที่หลายบริษัทให้ความสำคัญ การมีผู้ให้บริการด้าน Outsource ที่ความเชี่ยวชาญและมี Solutions ที่หลากหลายเข้ามาช่วยกำหนดกลยุทธ์ จะส่งผลให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น และสามารถช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการดำเนินงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

  • เพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร  

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดใหญ่ ล้วนมีช่วงเวลาในการขยายและลดขนาดองค์กรอยู่เสมอ แต่การที่องค์กรต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องการปรับขนาดองค์กร นั้นมีปัญหาหลายเรื่องที่องค์กรต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านแรงงาน ต้นทุนด้านเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค์ในการปรับตัว แต่การใช้บริการ Outsouce จะช่วยลดระยะเวลาในการหาบุคลากร หมดปัญหาด้านแรงงานเพราะเป็นการจ้างงานที่มีระยะเวลากำหนดชัดเจน รวมไปถึงได้บุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที 

  • ช่วยเพิ่มศัพยภาพในการแข่งขัน 

การที่องค์กรมีกลยุทธ์ที่ดี มีพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น  

เลือก บริการพนักงานขับรถจาก SO PEOPLE ให้คุณได้มากกว่า 

SO PEOPLE ผู้ให้บริการ Outsource ด้านบริหารจัดการงานบุคลากร ภายใต้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น  

มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน   

มี Academy ในการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา พร้อมบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ   

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น   

TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)  

VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง   

DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น 

สรุป ความแตกต่างระหว่าง บริษัท ซับคอนแทรค และ Outsource

ทั้ง บริษัท ซับคอนแทรค และ Outsource ล้วนเป็นทางเลือกในการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ อย่างไรก็ดี การเลือกรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆขององค์กร เช่น เป้าหมายขององค์กร ระยะเวลา ประเภทของงานและงบประมาณในแต่ละโปรเจค 

ติดต่อขอใบเสนอราคา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.