ทำไม? พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ถึงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่กลับหายากมากขึ้นในปัจจุบัน

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทย ล้วนมีความต้องการบริการที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารชาวต่างชาติมากขึ้น พนักงานขับรถผู้บริหารที่มีทักษะสูงและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการจึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าและหาได้ยาก บทความนี้จะอธิบายว่าทำไมพนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติถึงหายากและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงทักษะที่จำเป็นของพนักงานที่องค์กรไม่ควรมองข้าม 

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

เป็นทักษะเฉพาะที่หาได้ยาก  

พนักงานขับรถสำหรับองค์กร อาจะเป็นตำแหน่งที่ถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นๆในองค์กร แต่การที่จะได้พนักงานขับรถ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ก็เป็นเรื่องที่ HR หรือ ฝ่ายจัดซื้อ เองก็ปวดหัวอยู่ไม่น้อย ซึ่งทักษะสำคัญที่ผู้ที่ทำหน้าที่ พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ได้นั้นจะต้องมีทักษะและบุคคลิกที่เฉพาะตัว ได้แก่ 

1. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติต้องมีคุณสมบัติเรื่องการสื่อสารเป็นปัจัจัยหลัก มากกว่าแค่การพูดคุยตอบโต้ธรรมดา แต่จะต้องสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเช่น อังกฤษ จีน หรือ ญี่ปุ่น ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเข้าใจความต้องการและรับฟังปัญหาของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถให้คำแนะนำและพร้อมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆเมื่อผู้บริหารต้องการให้ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในประเทศไทยมีน้อยคนที่จะสามารถสื่อสารได้หลายภาษาและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริหารชาวต่างชาติได้ ทำให้ในปัจจุบันมีความต้องการสูงมากและมีค่าตัวสูง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของแผนกและรายจ่ายของบริษัทโดยตรง  

 2. มีทักษะการแก้ปัญหา

พนักงานขับรถผู้บริหารควรมีทักษะการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ด้วยการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เช่น การจราจรติดขัดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีความชำนาญในการเลือกและปรับเปลี่ยนเส้นทาง มีความรู้พื้นฐานในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ มีทักษะและเทคนิคการขับขี่ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย  ต้องจัดการกับความเครียดและความกดดันได้ดี โดยเฉพาะเมื่อมีผู้บริหารหรือลูกค้าระดับสูงอยู่ในรถ นอกจากนี้ควรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยนำทางเช่น GPS เพื่อช่วยในการวางแผนเส้นทางและแก้ไขปัญหาการจราจร ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ พนักงานขับรถ สามารถแก้ไขปัญหาขณะขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.. 

 3. มีทักษะด้านความปลอดภัย

ยึดถือเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก พนักงานจะต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งตัวเองและสภาพรถยนต์รวมไปถึงใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ ท่านั่ง การถอยรถเข้าออก การย้ำเตือนผู้โดยสาร รวมไปถึงข้อปฏิบัติในขณะขับขี่ เช่น การขับขี่ปลอดภัย การขับรถตามกฎจราจร การมีน้ำใจบนท้องถนน การประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียงในการเกิดอุบัติเหตุ และจะต้องดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้พนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ จะต้องผ่านการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื่องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรหรือผู้บริหารที่ต้องการพนักงานขับรถไม่ควรมองข้าม เพราะการมีพนักงานขับรถที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ก็เปรียบเสมือนการมีประกันภัย 2-3 ขั้น 

 4. มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม

ฟังดูอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานขับรถผู้บริหารต้องมี เพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอ่อน พูดจาสุภาพ เรียบร้อย และมีมารยาท ปฏิบัติต่อผู้บริหารด้วยความเคารพ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ รู้ว่าผู้บริหารต้องการให้ช่วยเหลืออะไร และต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ ซึ่งพนักงานที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างเข้าใจอาจจะต้องใช้ระยะเวลา หรือมีประสบการณ์กับผู้บริหารของบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมมาก่อน  

5. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

ไปรับ-ส่งผู้บริหารตรงตามเวลาที่นัดหมาย หรือ ตรงตามแผนการเดินทางที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลล้วนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง การปิดถนน และ อุบัติเหตุตามเส้นทางต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางบนท้องถนน พนักงานขับรถที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ มีการตรวจสอบสภาพร่างกายให้พร้อมทำงานตลอดเวลา และจะต้องวางแผนการเดินทางรวมไปถึงประเมินเส้นทางก่อนออกเดินทางเสมอ นอกจากนี้จะต้องเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและพร้อมรับมือต่อทุกสถาณะการณ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจะส่งผลต่อการเดินทางของผู้บริหารได้ 

6. มีความสุขุม รอบคอบ เข้าใจผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ เป็นตำแหน่งที่ต้องการคนที่มีความสามารถด้านทักษะต่างๆที่สำคัญแล้ว จะต้องเข้าใจผู้บริหารด้วย เพราะผู้บริหารชาวต่างชาติ จะมีวัฒนธรรมและความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ในแถบประเทศโซนยุโรปอาจะต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ส่วนผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจะเคร่งครัดเรื่องเรื่องเวลานัดหมาย พนักงานขับรถที่ดีจะต้องมีความเข้าใจและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในกรณีที่ไม่สามารถทำตามมาตรฐานได้ รวมไปถึงจะต้องควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้ 

7. เอาใจใส่ในเรื่องความสะอาด

ความสะอาดเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องให้ความสำคัญ ทั้งด้านร่างกาย ทรงผม เสื้อผ้า โดยต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามข้อกำหนดของบริษัท หรือตามโอกาสที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ใส่สูทสีดำในวันที่มีประชุมนอกสถานที่ ใส่ชุดตามระเบียบของบริษัทในวันธรรมดา หรือใส่ชุดลำลอง ในวันที่ต้องไปส่งผู้บริหารในวันหยุดพักผ่อน ไปจนถึงความสะอาดของรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อภาพลักษณ์ที่ดูดีภูมิฐานและยังส่งผลต่อความมั่นใจของผู้โดยสารและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นอีกด้วย  

8. ต้องรักษาความลับได้

พนักงานขับรถผู้บริหารเป็นตำแหน่งเดียวที่สามารถเข้าถึงผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด ทำให้บางครั้งเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้นการรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานขับรถจะต้องทำได้ โดยไม่มีข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร ไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวของผู้บริหารต่อผู้อื่น และ ต้องรักษาความลับของบริษัท เอาไว้ให้ได้ ซึ่งการจ้างงานพนักงานขับรถเองอาจะเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ เนื่องจากพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับบริษัท องค์กรส่วนใหญ่จึงหันมาจ้างพนักงานขับรถผ่าน ตัวแทน หรือ ผู้ให้บริการ Outsource มากกว่า เพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 

9. มีความซื่อสัตย์สามารถไว้ใจได้

การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอาชีพ แต่เป็นเรื่องสำคัญมากในตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ เพราะเรื่องการทุจริตและความไว้ใจเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การรักษาคำพูด การรักษาเวลา การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตรงไปตรงมา และสามารถทำให้ผู้บริหารไว้วางใจ้ในเรื่องต่างๆได้ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่พนักงานขับรถควรมี  

   ทั้งหมดนี้คือข้อมูลทักษะของพนักงานที่องค์กรควรให้ความสำคัญ และต้องมีการวางแผนในการจ้างงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้ พนักงานในตำแหน่ง คนขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และ ลดอัตราการ Turn Over ของพนักงาน 

  

การหา พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

ที่ใช่สำหรับองค์กร  

การหา พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ด้วยตัวเอง 

เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่หลายๆบริษัทใช้ เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกผู้สมัครตรงตามความต้องการ และสามารถตรวจสอบประวัติกับพนักงานและสามารถประเมินการทำงานผ่านการทดลองงานได้โดยตรง และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจ้างงานได้ตามตกลงกับพนักงาน แต่องค์กรจะต้องเผชิญกับความเสียงในด้านต่างๆ ได้แก่  

ด้านต้นทุนเวลา เนื่องจากตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ เป็นตำแหน่งที่ต้องการคนตรงคุณสมบัติมากที่สุด และต้องมีทักษะในด้านอื่นๆที่จำเป็น ทำให้หาคนที่ต้องการได้ยากและอาจใช้เวลาในการคัดสรรนานเป็นเดือน และสุดท้ายหากผลตอบแทนของบริษัทไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานก็อาจทำให้องค์กรเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่อยู่เรื่อยๆ  

ด้านการบริหารจัดการ : เนื่องจากตำแหน่งหนักงานขับรถ เป็น 1 ตำแหน่งที่มีความคาบเกี่ยว ระหว่างพนักงานบริษัทและพนักงานที่ผู้บริหารจ้างงานส่วนตัว ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการทั้งเวลาในการเข้างานออกงาน การคำควณค่าล่วงเวลา รวมไปถึงการติดตามผลการทงานเป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านมาตรฐานความปลอดภัย : พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติที่ขาดประสบการณ์และขาดทักษะในกรขับขี่ที่ดี อาจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารได้ และหากพนักงานที่ผ่านการคัดสรรที่ไม่ดีพอ จะก่อเหตุที่ไม่คาดฝันได้เช่น การทุจริตในหน้าที่ การนำรถออกไปใช้โดยพลการ หรือลักทรัพย์ได้  

การจ้าง พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ผ่าน บริษัท Outsource  

โดยพนักงานขับรถเหล่านี้จะเป็นพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมมาอย่างดีจากบริษัทที่ให้บริการ Outsource ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาพนักงานเอง นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ การอบรมพนักงานเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็น การตรวจสุขภาพ การตรวจประวัติอาชญากรรม ฯลฯ โดยพนักงานขับรถ Outsource เหล่านี้มักถูกจัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล  

ข้อดีของการจ้างพนักงานขับรถผ่าน Outsource  

  1. ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการหาพนักงาน : การใช้บริการ Outsource ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการคัดเลือกรวมไปถึงอบรมพนักงาน บริษัท Outsource จะจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานและตรงตามความต้องการของคุณ. 
  2. การคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน: บริษัท Outsource มักมีมาตรฐานการคัดเลือกพนักงานที่เข้มงวด ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในการขับรถ รวมไปถึงมีทักษะครบตามความต้องการของลูกค้า. 
  3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ: บริษัท Outsource มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพนักงาน ตั้งแต่การบริหารเวลาเข้าออกงาน การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ การอบรมพัฒนาทักษะ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น การส่งคนทดแทนกรณีพนักงานหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ การรายงานผลการทำงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ไปจนถึงการจัดการเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุต่างๆกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้หมดกังวลเรื่องมาตรฐานและการบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ ให้องค์กรได้มุ่งเน้นงานหลักได้อย่างเต็มที่

สรุป

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ เป็นตำแหน่งที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าและหาได้ยาก ทักษะสำคัญที่พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติต้องมี ได้แก่ ทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดได้หลายภาษาและเข้าใจความต้องการของผู้บริหาร ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัย ทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่และการดูแลรักษารถยนต์ ความสุภาพอ่อนน้อม ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง และสามารถรักษาความลับได้ดี องค์กรที่ต้องการพนักงานขับรถที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มักประสบปัญหาในการหาคนที่เหมาะสม ทำให้การจ้างพนักงานผ่านบริษัท Outsource เป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานการบริการ. 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
  • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
  • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

ติดต่อขอใบเสนอราคา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.