หยุด! เพื่อทบทวน ” กลยุทธ์ทางธุรกิจ ” และพร้อมสำหรับการเร่งเครื่องสู่อนาคตที่มั่นคง

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) คือ แผนงานหรือชุดของแนวทางที่องค์กรจะใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว โดยมีการพิจารณาถึงทรัพยากรที่มี, สภาพแวดล้อมภายนอก, และการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ทางธุรกิจมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเน้นและวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงการเลือกตลาดเป้าหมาย, การกำหนดตำแหน่งสินค้าหรือบริการ, การพัฒนาสินค้าใหม่, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การวางแผนทางการเงิน, และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ปัจจัยในการเลือกปรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ขององค์กร : สิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ เช่น การเติบโต, การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด, หรือความยั่งยืน 

ทรัพยากรที่มี : ทั้งทรัพยากรทางการเงิน, บุคคล, เทคโนโลยี, และอื่นๆ 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน : การวิเคราะห์คู่แข่งและการวางตำแหน่งของตัวเองในตลาด 

แนวโน้มตลาดและความต้องการของลูกค้า : การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ กลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy), กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Unit Strategy), ไปจนถึงกลยุทธ์ระดับการดำเนินงาน (Operational Strategy) ทุกระดับกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กร. อาทิเช่น
– กลยุทธ์เชิงรุก (Offensive Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เข้าสู่ตลาดใหม่ หรือเพิ่มส่วนแบ่งของการตลาด
– กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม รักษาส่วนแบ่งในตลาด และเน้นกิจกรรภายในที่สามารถลดต้นทุนขององค์กรได้
– กลยุทธ์แบบผสมผสาน (Combination Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ
– กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้อย่างรวกเร็ว
– กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Low-Cost Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนในสายการผลิต เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
– กลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทำตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เครื่องมือช่าง เป็นต้น  

 

ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ  

 การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านที่องค์กรต้องคำนึงถึง เพื่อให้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง   

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Advancements)ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีมากขึ้น กลายเป็ฯความท้าทายใหม่และสามารถเข้ามาทดแทน ขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรได้ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการต่างๆที่ธุรกิจใช้ในปัจจุบันกลายเป็นนสิ่งล้าสมัย ซึ่งหากองค์กรต้องการลดความเสี่ยงและผลกระทบจาก เทคโนโลยี องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงาน โดยต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้มากขึ้น รวมถึงต้องคอยติดตามประเมิณผลของกิจกรรมต่างๆหลังใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมทำงานว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่  

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  (Law and Regulation) อาทิเช่น กฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) ที่มีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆเช่น ภาพถ่าย และ VDO ที่จะต้องใช้งานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ซึ่งองค์กรจะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและค่าปรับที่อาจะเกิดขึ้นได้   

 ความสัมพันธ์ (Connection) การขาดการเชื่อมต่อหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับ คู่ค้าและลูกค้าอาจเป็นอุปสรรค์สำคัญในการขยายธุรกิจและในกลุ่มแวดวงธุรกิจอื่นๆ อาจส่งผลถึงโอกาสในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งองค์รจะต้องปรับตัวในการ สร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมงานอีเวนต์อุตสาหกรรม และการสร้างโอกาสในการร่วมมือกัน 

ตัวอย่างองค์กรที่กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจผิดพลาด

 1. แบรนด์มือถือยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง เคยเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์มือถือระดับโลก แต่การเกิดขึ้นของ Smart Phone ทำให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งอย่าง Apple และ Samsung และกว่าจะกลับเข้าสู่ตลาดได้ก็สายไปแล้ว
 2. บริษัทผู้ให้บริการร้านเช่า VDO และเคยเป็นผู้นำตลาด แต่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเข้ามาของ VIDEO Streaming Platform และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Netflix  
 1. บริษัทผลิตฟีล์มและกล้องถ่ายภาพชื่อดัง เคยเป็นผู้นำตลาดฟิล์มถ่ายรูปของโลก แต่บริษัทเองไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กล้องถ่ายถาพ DIGITAL และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับกล้องดิจิทัล แบรนด์ต่างๆอย่าง CANON,NIKON และ SONY 
 2. บริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันรายใหญ่ ที่เคยเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ของอเมริกาและยุโรป ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านยนตรกรรม และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Tesla

จะเห็นได้ว่าแบรนด์ที่เคยเป็นเจ้าตลาดแต่ไม่มีการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ภายใต้ปัจจัยบังคับอย่างการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบของบริษัท พนักงาน และอาจะทำให้สูญเสียรายได้จนถึงขั้นต้องปิดกิจการซึ่งสาเหตุหลักๆคือ องค์กรไม่มีการปรับตัวให้ทันต่อเทรนของโลก ,ไม่มีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ,ขาดการวิเคราะห์คู่แข่ง,ไม่ได้ประเมิณความเสี่ยงและขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน  

 การรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ต้องมีการวางแผนที่ครอบคลุมและการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน การมีแผนฉุกเฉิน และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น. 

การใช้บริการ Outsource เข้ามาช่วยในการปรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ  

การใช้บริการ Outsource เข้ามาช่วยในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจได้มากขึ้น โดยการโอนความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, งานที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT, การจัดการเอกสารภายในบริษัท, การบริหารจัดการรถยนต์, การบริหารพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาบริหารจัดการแทนองค์กร 

ประโยชน์จากการใช้บริการ Outsource 

1 ช่วยให้สามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลักได้มากขึ้น: โดยการลดภาระการจัดการงานสนับสนุนที่ไม่ใช่หัวใจหลักของธุรกิจ, องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจหลัก. 

2 ความสามารถในการปรับขนาด: บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดของทรัพยากรได้ตามความต้องการของธุรกิจ, ไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือลดขนาด, ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว. 

3 การโอนความเสี่ยง: การใช้บริการ Outsource ยังช่วยโอนความเสี่ยงบางประเภทไปยังผู้ให้บริการภายนอก, เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์, การลงทุนในเทคโนโลยี, หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย. 

4 การเข้าถึงนวัตกรรม: ผู้ให้บริการ Outsource มักจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า, ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง. 

ด้วยการใช้กลยุทธ์การ Outsource ที่เหมาะสม, องค์กรสามารถเพิ่มความยืดหยุ่น, ปรับปรุงการบริหารจัดการ, และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้

บริการ Outsource Service Solutions  

การใช้บริการของ SO ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เปรียบเสมือนการเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเฉพาะทางเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการในการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่องค์กรไม่สามารถทำเองได้ โดยที่องค์กรสามารถได้งานที่มีประสิทธิภาพและมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่เป็นกิจกรรมหลังของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ลองนึกถึงการเลือกใช้ช่างที่มีทักษะสูงสำหรับการซ่อมบำรุงที่องค์กรไม่สามารถทำเองได้ หรือจะเป็น การคัดสรรพนักงานที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้องค์กรได้คนที่ใช่และพร้อมเริ่มได้ทันที หมดกังวงเรื่องระยะเวลาในการเรียนรู้งาน รวมไปถึง งานออกแบบระบบเเดินเอกสารภายในบริษัทที่สามารถลดต้นทุนในจัดการเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย  

 การใช้บริการของ SO ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญและผลลัพธ์ที่เป็นดีสำหรับองค์กรของคุณได้ ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิเช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการยานพาหนะ, การออกแบบและบริหารพื้นที่สีเขียว, การจัดการข้อมูลและเอกสารในรูปแบบดิจิตอล, รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ บริการเหล่านี้ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลัก พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากขึ้น  

  บริการของ SO ที่สามารถตอบโจทย์การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ครอบคลุมหลายด้านเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร    

SO WHEEL  

ให้บริการรถเช่าทั่วไป, รถเช่าดัดแปลง, รถเช่าพร้อมคนขับ, และบริการรับดัดแปลงรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ สามารถตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการรถยนต์และการขนส่งสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งพนักงาน, การจัดส่งสินค้า , หรือการให้บริการขนส่งพิเศษที่ต้องการการดัดแปลงรถยนต์เพื่อรองรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึง ผู้ประกอบการที่ต้องการรถ Food Truck เพื่อขยายตลาดเป็นต้น  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก :  SO WHEEL YOU DRIVE WE SERVE 

SO NEXT 

ให้บริการด้านการบริหารข้อมูลหรือ Data Management  ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ. อาทิเช่น บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และ Payroll: สำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน , บริการ BPO และ Platform Solution สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล , บริการ RPA (Robotic Process Automation) สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก :  LEAN AND DIGITIZE YOUR BUSEINESS  

SO GREEN

ให้บริการด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวและการดูแลสวน รวมถึงการดูแลต้นไม้ใหญ่ ที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรและความยั่งยืน และยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในองค์กร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพของพนักงานละช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวยังเป็นส่วนหนึ่งของการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก :  CARE FOR TREES , SUSTAIN THE ENVIRONMENT 

 บริการของ SO ในแต่ละส่วนนี้สามารถช่วยองค์กรในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่น การจัดการทรัพยากร, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. 

 นอกจากบริการที่คลอบคลุมแล้วเรายังช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างง่ายดาย ด้วยพันธมิตรจากทั้วโลก เช่น บริษัท LAIYE ( Intelligent Automation Platform)  บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจระดับโลก และ ผู้นำด้านเทคโนโลยี จาก Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง GAIAlabs เข้ามาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่สามารถตอบโจทย์องค์กรและช่วยในกรปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต อาทิเช่น 

In-house Application Development: พัฒนาแอปพลิเคชันภายในที่รวมถึง ERP Cloud, Employee self-service, Payroll, VMS (Vehicle Management System), Workflow BPM (Business Process Management), e-signature ซึ่งช่วยให้การจัดการภายในองค์กรและการสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

Optical Character Recognition (OCR): ใช้ในการแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา. 

Robotic Process Automation (RPA): ใช้ในการอัตโนมัติกระบวนการธุรกิจที่ซ้ำซาก ช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการทำงาน. 

Industrial AI: ใช้ AI ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้การตัดสินใจธุรกิจเป็นไปอย่างมีข้อมูลสนับสนุน. 

ERP System: ระบบทรัพยากรองค์กรที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของธุรกิจ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การจัดซื้อ, การขาย, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, และอื่นๆ. 

Cloud and Database Management: ให้บริการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง. 

TikTrack: ระบบบริหารจัดการเวลาการทำงานและการเข้างานของพนักงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้การจัดการเวลาทำงานและการขอลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. 

การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ SO สามารถนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมาย ESG. 

การใช้บริการ Outsource ที่ตอบโจทย์นโยบาย ESG 

 1. Environmental (สิ่งแวดล้อม):

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการดูแลสวน: SO มีบริการในการดูแลพื้นที่สีเขียว เช่น การบริการรับดูแลสวน ซึ่งช่วยสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กร ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม. 

การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล: ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับขยะและสิ่งปฏิกูลในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ. 

 1. Social (สังคม):

การจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: SO ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการพนักงานและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรับรองมาตรฐานการทำงานที่เป็นธรรม สนับสนุนการจ้างงานที่มีคุณธรรมและความยุติธรรม. 

การสร้างโอกาสการจ้างงาน: บริการของ SO ช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในการจัดหางานให้กับแรงงานจาก CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม). 

 1. Governance (ธรรมาภิบาล):

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO: SO ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ในหลายด้าน รวมถึง ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม), และ ISO/IEC 27001 (ระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล) ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและการดำเนินงานที่ยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม. 

การใช้บริการของ SO ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
 • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

การ “หยุด” เพื่อทบทวนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่การทบทวนผนการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมไปถึงการมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยกำหนดกลยุทธ์ จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานหลักได้อย่างเต็มที่,ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนทุกการเติบโต ให้ SO เป็นพันธมิตรที่สำคัญในการช่วยองค์กรปรับตัวและเติบโตในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป. 

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103