ปลดล็อกศักยภาพพร้อมปรับทิศทางในการทำธุรกิจด้วย บริการ Outsource

บริการ Outsource

   การทำธุรกิจในปัจจุบัน คือ บททดสอบอันท้าทายในโลกธุรกิจยุคใหม่เพราะแต่ละองค์กรต้องเผชิญกับ “อุปสรรค” และ “ความท้าทาย” มากมาย เปรียบเสมือนด่านโหดที่ต้องผ่านไปให้ได้ ซึ่งหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ล้วนต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้อย่างชาญฉลาด บริการ Outsource จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพและช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจ

ข้อดีของการใช้ บริการ Outsource กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ 

  SO PEOPLE ผู้ให้บริการ Outsourcing srevice ด้านการสรรพาพนักงาน ที่พร้อมเข้าไปช่วยองค์กรกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมและบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจได้ ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น  

ความเชี่ยวชาญและความมืออาชีพ : SO PEOPLE มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงพนักงานขับรถ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างอาคาร ช่างเทคนิค และบริการล้างแผงโซล่าเซลล์ พร้อมการอบรสมพัฒนาทักษะใหม่ๆตลอดอายุสัญญา ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผงและโยกย้ายทรัพยากรและเวลาไปยังกิจกรรมหลักที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : การใช้บริการ Outsourcing จาก SO PEOPLE ช่วยให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนในการจัดการต้นทุนต่างๆได้อย่างง่ายดาย 

เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดองค์กร : การใช้บริการ พนักงานจาก SO PEOPLE จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่น และตรงตามความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือลดขนาดทีมงานตามโปรเจกต์หรือฤดูกาล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

แบกรับความเสี่ยงแทนลูกค้า : SO PEOPLE พร้อมดูแลและจัดการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรบุคคล ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการบริหารจัดการพนักงาน รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง 

การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลก : SO PEOPLE มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการให้บริการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดียิ่งขึ้น  

ปัญหาและอุปสรรค์ในปัจจุบันที่หลายๆองค์กรต้องเจอ  

องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค์มากมาย ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาเหล่านี้มีหลากหลายสาเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น 

 • สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว: เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังชะลอตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัญหาสงคราม การก่อการร้าย ภัยธรรมาชาติ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค การลงทุน และผลประกอบการขององค์กร 
 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวตามทัน อาจเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกคู่แข่งแซงหน้าและสูญเสียข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
 • การแข่งขันที่รุนแรง: การแข่งขันในทุกอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์กรต้องหาวิธีสร้างจุดแข็งและความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าและดึงความได้เปรียบทางการแข่งขันให้อยู๋กับองค์กรให้ได้มากที่สุด 
 • การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์: สงคราม ความขัดแย้ง และความตึงเครียดทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ทั้งด้านการผลิต การขนส่ง การค้าการลงทุน และเศรษฐกิจโลก 
 • การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ: องค์กรหลายแห่งเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถในการแข่งขัน และในประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่นนไป ทำให้หลายองค์งกรขาดแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาพัฒนาธุรกิจ 

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว องค์กรยังต้องเผชิญกับอุปสรรค์อื่นๆ เช่น 

 • กฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มงวด: กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เข้มงวดขึ้น อาจสร้างภาระต้นทุน และความยุ่งยากในการจัดการกระบวนการต่างๆในการทำงานให้กับองค์กร 
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัว ทั้งสินค้า บริการ รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลทั้งในส่วนของบริษัทและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงำด้อย่างเหมาะสม และสามารถเอาชนะอุปสรรค์ต่างๆ ได้ 

 

บริการ Outsource ผู้ช่วยในการปลดล็อคศักยภาพของธุรกิจ 

 1. ช่วยให้องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานและวิธีการดำเนินธุรกิจ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาทักษะบุคลากร และสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ล้ำสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นมีต้นทุนสูง ทั้งต้นทุนหลักและต้นทุนแฝง และยังต้องอาศัยการวางกลยุทธ์ที่แม่นยำ แต่การเลือกผู้ให้บริการ Outsource ที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนเอง  

 

 1. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน

ในโลกธุรกิจปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคการแข่งขันแบบไร้พรมแดน ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายต้องเผชิญกับคู่แข่งจากทั่วทุกมุมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น แพลตฟอร์มออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล ที่เข้ามาดิสรัปต์รูปแบบการค้าแบบเดิมๆ องค์กรจำเป็นต้องสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า เพื่อดึงดูดใจและรักษาฐานลูกค้าไว้ ซึ่งบริการ Outsource จะเข้ามาช่วยซับพอร์ทงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักขององค์กร ที่ เช่น งานด้านการจัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากร งานธุรการ งานด้านการขนส่ง ต่างๆเป็นต้น ซึ่งจะทำให้องค์กรมีเวลาไปพัฒนางานที่เป็นกิจกรรมหลักขององคืกรได้อย่างเต็มที่ 

 1. ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารรอบด้าน เปรียบเทียบราคาและสินค้าได้อย่างสะดวก รสนิยมและความต้องการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เข้าใจเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภค มุ่งเน้นสร้างสินค้าและบริการที่ตรงใจ ตอบสนองความต้องการบุคคล และมอบประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งการอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยตัวเองอาจนำมาซึ่งต้นทุนในการบริหารจัดการและเวลาในการอบรมพัฒนา รวมไปถึงการสูญเสียบุคลากรอันมีค่าไปหากองค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ แต่การเลือกใช้บริการ Outsource จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องสูญเสียต้นทุนเหล่านั้น และยังได้พนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ะร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับ reception พนักงานรับจอดรถ Valet Parking และพนักงานขับรถเป็นต้น 

 

 1. เพิ่มความยืดหยุ่นในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน 

 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค องค์กรจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพมนกระบวนการต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างจุดแข็งทางธุรกิจ บริการ Outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการปรับลดต้นทุนในด้านต่างๆได้ง่ายขึ้น ทั้งการปรับลดจำนวนแรงงาน การควบคุมประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยเพิ่มความยืดหยุนในการกระบวนการทำงาน และมีความพร้อมในการเพิ่มจำนวนแรงงานอย่างรวดเร็ว ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างลงตัว 

 

 1. ช่วยองค์กรค้นหาและรักษาผู้มีความสามารถไว้กับองค์กร

การแข่งขันแย่งชิงบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถสูงทวีความรุนแรง องค์กรจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ดึงดูดและรักษาบุคบากรที่มีความสามารถไว้ ด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดึงดูดและเหมาะสม รวมไปถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับองค์กร ซึ่ง Outsource สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องนี้ในหลายๆมิติ ทั้งด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถฉพาะทาง ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรของ Outsource เอง และด้านการลดภาระงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นๆ เช่น การยกภาระงานด้านการจัดการเอกสารใน Office ทั้งหมดให้ Outsource เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและวางระบบทั้งหมด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลามากขึ้นและสามารถทำงานของตนเองได้อย่างเต็มที่  

 

 1. ช่วยลดความเสียงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวด 

กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ องค์กรจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้า ศึกษาและทำความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปัญหาทางกฎหมาย แต่หากใช้บริการ Outsource จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและลดความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายในด้านต่างๆ เพราะบริษัท Outsource ที่มีความน่าเชื่อถือจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆเช่น กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับด้านอุตสาหกรรม อย่างเคร่งครัด มั่นใจได้เลยว่าการใช้ บริการ Outsource จะช่วยให้องค์กรได้ใช้ทรพยากรต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน 

 

 1. ส่งเสริมความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริโภคและนักลงทุนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน องค์กรจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน บริษัท Outsource ยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยังยืนและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนากระบวนการภายในองค์กรให้ส่งเสริมกับนโยบายความยังยืน ESG อาทิเช่น การลดการใช้กระดาษภายในองค์กรและเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรมหรือระบบดิจิตอล RPA ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแทน เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน ช่วยให้พนักงานมีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านอื่นๆที่มีมาตรฐานและคลอบคลุมทุกการทำธุรกิจในปัจจุบัน 

SO WHEEL บริการรถเช่าและบริการรถพร้อมคนขับ ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการจัดการด้านการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อธุรกิจหรือความต้องการส่วนบุคคล โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ของตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก  

SO NEXT บริการจัดการข้อมูลและเอกสารที่รวมถึงการสแกนเอกสาร, บันทึกข้อมูล, และบริการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ช่วยองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเป็นระบบดิจิทัลได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก 

SO GREEN บริการดูแลภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ ช่วยให้องค์กรสามารถดูแลพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
 • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

การใช้บริการ Outsource จาก SO PEOPLE ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตและการแข่งขันในอนาคตด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายนอกที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ จะช่วยปลดล๊อคอุปสรรค์ของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันและช่วยให้องค์กรได้กำหนดทิศทางในการทำธุรกิจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น  

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103