“ เกมส์เปลี่ยน ” เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทำธุรกิจให้ความสำเร็จ กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และส่งเสริมการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนส่งผลต่อการกำหนดกยุทธ์ทางธุรกิจ หากองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญในการนำเทคดนโลยีเขามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ อาจทำให้องค์กรสุญเสียโอกาสในการแข่งขัน และขาดความองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจให้ตามทันกับเทรนของโลกได้  

ความแตกต่างของกาวาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในยุค Marketing 6.0 

ยุคการตลาดในอดีต

โฟกัสที่ผลิตภัณฑ์และการขาย : การตลาดในอดีตมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์และการขายเป็นหลัก โดยมีการใช้กลยุทธ์ที่เน้นการส่งเสริมการขายและการโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, และสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณารูปแบบต่างๆ 

การสื่อสารแบบเดียวทาง : บริษัทมีบทบาทเป็นผู้สื่อสารหลัก โดยลูกค้าเป็นเพียงผู้รับสาร ซึ่งมีบทบาทน้อยมากในการให้ข้อเสนอแนะหรือการมีส่วนร่วมกับสินค้าและกระบวนการสื่อสาร  

การตลาดแบบมวลชน : การตลาดในอดีตมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆ โดยไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้ากลุ่มย่อยซึ่งอาจะเป็นลูกค้าหลักของสินค้าหรือบริการ 

ยุค Marketing 6.0 

โฟกัสที่ประสบการณ์ของลูกค้าและความสนใจส่วนบุคคลมากขึ้น: Marketing 6.0 มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและความรู้สึกของลูกค้ามากเป็นอันดับแรก เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อผ่านช่องทาง social ต่างๆเช่น แชร์ คอมเมนท์ รีวิวเป็นต้น 

การสื่อสารแบบสองทาง : Marketing 6.0 ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง โดยลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือองค์กรในการสร้างเนื้อหาและการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าละผลิตภัณฑ์ 

การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงและส่วนบุคคล : การใช้ข้อมูล (Big Data)  และเทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน เพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบข้อเสนอและเนื้อหาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้ อย่างตรงจุด ถูกที่ถูกเวลา ส่งผลให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

การใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น VR, AR, และเทคโนโลยีในมือถือ ของลูกค้า เพื่อการสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า 

 การใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นเทรนที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่การที่องค์กรจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้น องค์รต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดและเทคโนโลยี 

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจ  

เทคโนโลยีและความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจในหลายด้าน ได้แก่

  การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน 

เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาที่ใช้ในการทำงาน และช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อาทิเช่นบริษัท A สามารถวิเคาระข้อมูลของลูกค้าจากคำสั่งซื้อตลอดทั้งปีพร้อมแสงข้อมูลสรุปผลได้ ภายใน 1-2 วัน จนองค์กรสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและวางแผนการทำการตลาดในไตรมาสถัดไปได้   

  เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

 เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ และการตลาดผ่านอีเมลช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถจำแนกกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม ส่งผลให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อีกด้วย 

  นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับปรุงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อีกด้วย  

  การวิเคราะห์ข้อมูล

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิเช่น Tableau, Power BI, Qlik Sense มีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลใหญ่ (Big Data) เพื่อตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กร สามารถทำนายแนวโน้มตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

ในยุคที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย การแข่งขัน หรือความต้องการของลูกค้า  

จากข้อมูลข้างต้น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างนวัตกรรม และเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล  

เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยในการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เทคโนโลยีที่สำคัญในปัจจุบันที่ช่วยในการทำธุรกิจมีมากมาย แต่ละเทคโนโลยีมีจุดเด่นและเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจ 

ปัญญาประดิษฐ์  AI 
 Artificial intelligence ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการใช้งาน AI ในธุรกิจ ได้แก่ การใช้แชทบอทเพื่อตอบคำถามลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจ การใช้ AI ตรวจจับการฉ้อโกง หรือกาทุจริตต่างๆ  

คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
คลาวด์คอมพิวติ้งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเอง ตัวอย่างการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งในธุรกิจ ได้แก่ การใช้คลาวด์เก็บข้อมูล การใช้คลาวด์รันแอปพลิเคชัน การใช้คลาวด์สำรองข้อมูล 

โซเชียลมีเดีย (Social Media)
โซเชียลมีเดียช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้า โปรโมทสินค้าหรือบริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่างการใช้งานโซเชียลมีเดียในธุรกิจ ได้แก่ การสร้างเพจบน Facebook การใช้ Twitter โปรโมทสินค้า การใช้ Instagram แชร์รูปภาพสินค้า 

อีคอมเมิร์ซ (E-commerce)
แพลตหอร์มซื้อขายออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้ ตัวอย่างการใช้งานอีคอมเมิร์ซในธุรกิจ ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ การขายสินค้าบน Shopee หรือ Lazada 

อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT)
IoT ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างการใช้งาน IoT ในธุรกิจ ได้แก่ การใช้ IoT ติดตามสินค้า การใช้ IoT ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การใช้ IoT ควบคุมอุณหภูมิในห้อง 

นอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยให้องค์กรได้พัฒนาระบบการทำงานและสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้น  เช่น บิ๊กดาต้า (Big Data) โมบายล์เทคโนโลยี (Mobile Technology) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) 

Outsource ผู้ช่วยคนสำคัญในการเปลี่ยนเกมส์ทางธุรกิจ  

บริษัท Outsource คือ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานที่สามารถทำงานแทนองค์กรในบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่า ช่วยให้องค์กรได้โฟกัสกับงานหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์รได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัท Outsource ยุคใหม่ยังช่วยเสริมขีดความสามารถให้การแข่งขันให้กับองค์กรได้ ช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัย รวมไปถึงสามารถออกแบบกระบวนการในการทำงานและช่วยในขั้นตอนการวางกลยุทธ์ได้อีกด้วย  

บริษัท สยามราชทานี จำกัด (มหาชน) หรือ “SO” มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายผสานกับ Workforce จนเกิดเป็น Tech-enabled Outsourcing Solution ที่พร้อมตอบโจทย์การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นที่ทางบริษัทพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอย่าง  ERP Cloud , Employee self-service , Payroll  , Workflow BPM (Business Process Management) , E-signature  

ซึ่งระบบเหล่านี้จะเข้ามาช่วยวางระบบในการทำงาน และลดระยะเวลาในการส่งเอกสารหรือเซ็นอนุมัติเอกสารต่างๆภายในบริษัท นอกจากนี้ยังมี เทคโนโลยีการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบขั้นตอนในการทำงาน ลดระยะเวลา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น  OCR (Optical Character Recognition) , RPA (Robotic Process Automation) , Industrial AI 

และ เทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่าง Data Visualization , Dashboard ที่จะเข้ามาช่วยสรุปข้อมมูลและรายงานผลการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  

พร้อมกันนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับกระบวนการในการทำงาน จนได้เป็น Solution ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรได้แก่  

โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรบุคคล (TikTrack) : ระบบการบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ใช้สำหรับการลงเวลา เข้า-ออกงาน ,การลางาน ,การจัดการตารางงานของแต่ละแผนก , ระบบล่วงเวลา OT  พร้อมประมวนผลที่จะแสดงข้อมูลรายบุคคลให้หัวหน้างานทราบทันที ง่าย สะดวก ม่นยำ และปลอดภัย ลดข้อผิดพลาดและการทุจริตเรื่องเวลาเข้าออกงานไปได้เลย รองรับบน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมไปถึง แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ  

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ Tiktrack คลิก : SO NEXT , LEAN AND DIGITIZATION YOUR BUSINESS| 

การจัดการยานพาหนะ VMS : บริการด้านยานพาหนะที่ผสานเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราเช่น  บริการเช่ารถพร้อมคนขับ , บริการรถเช่าดัดแปลง ,บริการรถเช่าเพื่อการขนส่ง พร้อมระบบบริหารจัดการยานพาหนะ หรือ VMS ย่อมาจาก Vehicle Management System  ระบบเทคโนโลยีที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับองค์กรละบริษัทห้างร้าน  ไม่ว่าจะเป็นการจองรถยนต์, การอนุมัติ, การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ เช่น ข้อมูลรถยนต์, ภาษี, พรบ., ประกันภัย รวมไปถึงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ต่างๆ  ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถ 

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก : SO WHEEL , YOUR DRIVE WE SERVE 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
  • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
  • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

เทคโนโลยีไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างนวัตกรรมและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้กับองค์กรในปัจจุบัน 

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103