Outsourcing service ตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนเกมส์ธุรกิจ

Outsourcing Service

ในปัจจุบันโลกหลายธุริจถูก Distrup ด้วยเทคโนโลย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุปโภคบริโภค ธุรกิจการขนส่ง และโดยเฉพาะธุรกิจการผลิต ซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการทรัพพยากรภายในองค์กรรวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ หันมาใช้บริการ Outsouring service ที่สามารถตอบโจท์การทำ Scalability ที่องค์กรสามารถปรับขนาดทั้งในแนวตั้ง และ แนวนอนได้อย่างคล่องตัว ซึ่ง บริษัท Outsource ในปัจจุบันนอกจากมีความชำนาญในเรื่องต่างๆแล้วยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ สามรรถเพิ่มขีดความามารถให้กับองค์กรได้   

  

บริการ Outsourcing service มีข้อดีอะไรบ้าง 

Outsource ในปัจุบัน มีการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ องค์กรมากขึ้นทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ ที่ทำให้การบริการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น แอพลิเคชั่นสำหรับตรวจเช็คเวลาทำงาน โปรแกรมเฉพาะทางที่เข้ามาช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้บริการ บริษัทOutsource มีข้อดีมากมายแต่ Benefit ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้บริการ Outsourcing service มีดังนี้ 

1.ตอบโจทย์การทำธุรกิจในปัจจุบัน 

การทำธุรกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่องค์กรจะปรับกลยุทธ์ให้ทันตามความต้องการของตลาดจะต้องมีความคล่องตัวสูง ซึ่งการใช้ Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยออกแบบกลยุทธ์ จะช่วยให้องค์กรทำ Lean Organization ในกระบวนการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในปัจจุบัน  

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณมีแผนที่จะทำ Event Marketing ที่ต้องการพนักงานจำนวนมากและต้องการสัญญาแบบระยะสั้น บริการ Outsource จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่อง การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถในจำนวนมากและหมดปัญหาเรื่องระยะเวลาของสัญญางาน เพราะ ผู้ให้บริการ Outsource จะเป็นผู้ดูและละบริหาแทนองค์กรทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรบริหารงานได้ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่องค์กรสรรหาพนักงานด้วยตัวเอง 

2.ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน 

ประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำรวมไปถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวและลดระยะเวลาในการ สรรหา บุคลากร ฝึกอบรมความรู้ความสามรถในสายงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนในการบริหารทรัพยากต่างๆได้ดียิ่งขึ้น และโฟกัสไปที่งานหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มที่  

 ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณต้องการนักพัฒนาโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น แต่ไม่มีทีม IT ภายในองค์กรเลยการเลือกใช้บริการ Outsourcing service จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน IT และลดระยะเวลาในเรียนรู้งาน เพราะพนักงาน IT ที่มาจากบริษัท Outsource จะมีประสบการณ์และความชำนาญในสายงานและสามารถเริ่มงานได้ทันที ซึ่งองค์กรสามารถเลือกได้ว่าต้องการพนักงาน IT ระดับใดเช่น junier senier หรือ Mamager นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่ตรงตามความต้องการอีกด้วย  

3.เพิ่มประสิทธิภาพในกรทำงาน 

พนักงานของบริษัท Outsource นอกจากจะผ่านการคัดเลือกหลายขึ้นตอนแล้ว ทางบริษัทยังมีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามรถตามสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีเกณฑ์มาตตรฐานตรงตามควมต้องการของลูกค้า นอกจากนี้พนักงานยังผ่านประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำต่างๆมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้บริษัท Outsource ยุคใหม่ยังหันมาพัฒนาเทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้น ยิ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

4.มุ่งเน้นไปที่ Core Business 

การให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลงานแทนนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนด้านเวลา ค่ามใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆแล้ว ยังทำให้องค์กรสามารถทุ่มทรัพยากรและกำลังคนเข้าไปโฟกัสที่งานหลักขององค์รกได้อย่างเต็มที่ 

ตัวอย่างเช่น องค์กรขอคุณต้องการทีมเข้ามาดูแลเรื่องการเดินทางของพนักงานไปยังสถาณที่ต่างๆ จากเดิมที่องค์กรต้องหารถส่วนกลางแล้วให้พนักงานแผนกต่างๆเดินทางไปกันเอง ซึ่งงานลักษณะเหล่านี้องค์หรจะต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมด ทั้งในเรื่องความปลอดภัย ทรัพย์สินทั้งตัวพนักงานและอื่นๆ รวมไปถึงประสิทธิภาพของงานอาจะไม่ได้ตรงตามความต้องการ แต่ถ้าหากให้ บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญในเรื่อง พนักงานขับรถ เข้ามาดูแลแทน จะช่วยให้องค์กรหมดห่วงกับเรื่องการเดินทาง ความเสี่ยงต่างๆและให้พนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถโฟกัสกับงานหลักได้อย่างเต็มที่อีกด้วย 

5.เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

กลยุทธ์การใช้บริการบริษัท Outsource ถือเป็นอีกทางเลือกในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ๆ และ เพิ่มโอกาสทางธูรกิจ ที่องค์กรขนาดใหญ่ หั่นมาเลือกใช้บริการมากขึ้น เพราะนอกจากจะประหยัดต้นทุนในกระบวนการต่างๆแล้ว บริการOutsource ยังมีการออกแบบริการใหม่ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการขององค์รได้อย่างรวกเร็ว และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เหมาะสมกับงานเฉพาะเคสได้ ช่วยให้องค์กรไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนในการพัฒนาบริการต่างๆเอง และหากองค์กรสามารถหาผู้ให้บริการ Outsourcing service รายใหญ่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องได้ จะทำให้องค์รเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จุดเด่นที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนเกมส์ 

1. ลดความเสี่ยงในการลงทุน  

การทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ อาจต้องการการลงทุนสำหรับทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง. การใช้บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงนี้โดยตรง เพราะการลงทุนและความเสี่ยงจะถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการ Outsource. 

การเข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีใหม่ๆ: บริษัท Outsource มักมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านและเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ง่ายกว่า ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้วยความเสี่ยงที่น้อยลง เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์และความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ ไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จ. 

ความยืดหยุ่นในการปรับขนาดการดำเนินงาน: การทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ อาจต้องการการปรับขนาดทีมหรือทรัพยากรอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหรือมีความเสี่ยงถ้าจัดการภายใน. บริษัท Outsource มีความสามารถในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรตามความต้องการได้ง่าย ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือมากเกินไป. 

การทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลัก: การทดลองบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักขององค์กร การมอบหมายการทดลองเหล่านี้ให้กับบริษัท Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาประสิทธิภาพและความเสถียรของการดำเนินงานหลักได้ ในขณะที่ยังคงสำรวจโอกาสใหม่ๆ. 

การประเมินผลและการวัดผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ: บริษัท Outsource มักจะมีเครื่องมือและกระบวนการในการประเมินผลและวัดผลลัพธ์ของโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเรียนรู้จากการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลนั้นในการปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไป. 

การใช้บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้ด้วยความยืดหยุ่นและความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการจัดการทุกอย่างภายใน, ซึ่งสามารถเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจโอกาสใหม่ๆ และนำเสนอนวัตกรรมไปยังตลาด. 

2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัว  

ความยืดหยุ่นในการปรับขนาดทีมงาน: Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดขนาดทีมงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของโครงการหรือตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานหรือการปลดพนักงานที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและภาพลักษณ์ของบริษัท  

การเข้าถึงทักษะและความเชี่ยวชาญใหม่ๆ: บริษัท Outsource มักมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงทักษะและความรู้เฉพาะทางได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงานภายใน  

การลดความเสี่ยงและความรับผิดชอบ: การใช้บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถโอนย้ายความเสี่ยงบางส่วนไปยังผู้ให้บริการภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากร ความปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  

ความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง: Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทรัพยากรที่พร้อมใช้งานและความเชี่ยวชาญที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ช่วยให้ธุรกิจไม่ตกเทรนด์และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรภายในไปยังกิจกรรมที่สร้างมูลค่าสูงสุด โดยมอบหมายงานที่ไม่ใช่หลักหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับผู้ให้บริการภายนอก  

จากที่กล่าวมา Outsource ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความเสี่ยง และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว. 

3. ช่วยออกในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรในการ้ปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน: ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน, ความสามารถในการปรับขนาดทีมงานและทรัพยากรตามความต้องการเป็นสิ่งสำคัญ. บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานตามความต้องการของโครงการ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน 

การควบคุมค่าใช้จ่าย: บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถแปลงค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายแปรผันได้ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่รายได้อาจลดลงได้ 

การเข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล่าสุด: บริษัท Outsource มักจะเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะทางและมีการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด. การใช้บริการเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนในทรัพยากรหรือการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

การลดความเสี่ยง: การใช้บริการ Outsource ในด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินการได้ เนื่องจากความเสี่ยงส่วนใหญ่จะถูกโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการ Outsource 

ด้วยวิธีเหล่านี้, บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย. 

SO PEOPLE บริการ Outsourcing service ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจคุณ  

SO PEOPLE ให้บริการด้านการบริหารจัการบุคลากร แบบครบวงจร ที่สามารถช่วยองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายและเพิ่มโอกาสต่างๆ ในการทำธุรหิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น 

บริการพนักงานขับรถ: ให้บริการพนักงานขับรถมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมมาอย่างดี เพื่อให้บริการทั้งในส่วนของการขับรถส่วนบุคคลและการขับรถเพื่อธุรกิจ  

บริการพนักงานสำนักงาน: มีพนักงานสำนักงาน อาทิเช่น พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ ที่พร้อมให้บริการตามความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสาร การรับสายโทรศัพท์ หรือการดูแลลูกค้าที่มาติดต่อสำนักงาน  

บริการพนักงานขับรถ Valet Parking: บริการจัดการจอดรถ Valet ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรหรืองาน Event ต่างๆ ที่ต้องการบริการจอดรถที่มีความเป็นมืออาชีพและพรีเมี่ยมที่สุดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของคุณ 

บริการพนักงานช่าง: ให้บริการพนักงานช่างที่มีความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา พร้อมเทคโนโลยีในการวางแผนและสรุปผล ให้องค์กรสามารถดูแลและรักษาสภาพของทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บริการล้างแผงโซล่าเซลล์: โซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมในองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน บริการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสม ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในการทำบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด  

รวมถึง บริการจัดการแรงงานต่างด้าว แบบ MOU: ช่วยให้องค์กรสามารถจ้างงานหรือค้นหาแรงงานฝีมือดีได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรแรงงานตามความต้องการของธุรกิจคุณ 

เราพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ ด้วย 4 จุดเด่น 

1 บริการที่มีความความยืดหยุ่น 

ความยืดหยุ่นในการจัดการ จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดของทีมงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานถาวร  

2 มี QC มืออาชีพที่พร้อมดูแลตลอดสัญญา 

มีทีมงานมืออาชีพเข้าตรวสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการ ตลอดอายุสัญญา การดูแลลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพคือสิ่งที่ SO PEOPLE ให้ความสำคัญ   

3 การลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า 

เราได้ออกแบบบริการที่สามารถลดความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการดำเนินการ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายและการจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพราะเรามีการทำประกันอุบัติเหตุและการประกันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้พนักงานของเราทุกคน ให้องค์กรของลูกค้าได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมกับการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ได้ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

4 การรองรับการเติบโตของธุรกิจ

SO PEOPLE มีบริการที่หลากหลายและสามารถทำให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มหรือลดจำนวนทีมงานได้ตามความต้องการและช่วยให้องค์กรสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจโดยมีพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านอื่นๆที่มีมาตรฐานและคลอบคลุมทุกการทำธุรกิจในปัจจุบัน 

SO WHEEL บริการรถเช่าและบริการรถพร้อมคนขับ ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการจัดการด้านการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อธุรกิจหรือความต้องการส่วนบุคคล โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ของตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก  

SO NEXT บริการจัดการข้อมูลและเอกสารที่รวมถึงการสแกนเอกสาร, บันทึกข้อมูล, และบริการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ช่วยองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเป็นระบบดิจิทัลได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก 

SO GREEN บริการดูแลภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ ช่วยให้องค์กรสามารถดูแลพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มติม คลิก 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
  • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
  • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

การบริการ Outsourcing service คืออีก 1 ตัวเลือกสำคัญในการเปลี่ยนเกมส์ทางธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลก และพร้อมแบกรับความเสี่ยงในด้านต่างๆแทนองค์กร จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา การเลือกใช้บริการ Outsource อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่การจ้างผู้เชียวชาญเหมือนในอดีต แต่คือการหา พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่พร้อมจะแบกรับความเสี่ยงและพลักดันให้ธุรกิจของคุณไปถึงเป้าหมายได้โดยสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103