SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019

SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019 กับ นวัตกรรม ‘Car Driver Simulation’ ที่ใช้ในการอบรม ทดสอบ และประเมินผลพนักงานขับรถ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการขับรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น