อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

“โรงเรียนช่างฝืมือทหาร” ได้เชิญวิทยากรของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ไปให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัย”