เทคนิคการขับรถแบบ L.O.V.E.

เป็นเทคนิคในการขับรถเชิงป้องกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ควรฝึก และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มี 4 ขั้นตอน