เปลี่ยนมาจ้างงานให้มีประสิทธิภาพแบบ Cost Sharing

ระบบบริหารงานบุคคลจะต้องสั่นสะเทือน!!! เปลี่ยนมาจ้างงานแบบ Cost Sharing by SO People เพื่องานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเรื่องคน..ต้องง่าย