จัดการอย่างไรเมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนส่งพนักงานไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เราจะอบรมวิธีการและขั้นตอนการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตาม Contact Card ลูกค้าและพนักงานขับรถจึงหมดความกังวล เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น