เทรนเนอร์มืออาชีพ (The Trainer Training)

เทรนเนอร์มืออาชีพ (The Trainer Training)


เทรนเนอร์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างความรู้และแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเป็น Trainer แบบมืออาชีพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำไปถ่ายทอด ทดสอบและประเมินอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำไปบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อความปลอดภัย
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมกับสังคม

ประโยชน์ของหลักสูตร

สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎี ผ่านกระบวนการนำเสนอ อธิบาย ยกตัวอย่าง

รู้เทคนิคการสอนต่างๆ รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นในการสอน

สาธิตหลักการและขั้นตอนการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุในเชิงปฏิบัติ และทฤษฎีได้

เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ และแนะแนวทางควรปฏิบัติได้

กำหนดเป้าหมาย และแผนการสอนได้

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้ละเอียด และถี่ถ้วน

เป็นผู้ประเมิน การขับรถรูปแบบต่างๆ และชี้ข้อดีที่ควรแก้ไขปรับปรุงได้

เขียนรายงานสรุปผลการประเมินและข้อแนะนำต่างๆ ได้

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน และทราบถึงปัญหาข้อควรแก้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้

สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติ ผ่านกระบวนการจำลองสถานการณ์ และเหตุการณ์จริงได้


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม