สร้างทัศนคติงานบริการ (Service Mind)

สร้างทัศนคติงานบริการ (Service Mind)


สร้างทัศนคติงานบริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน เมื่อผู้ให้บริการทำงานด้วยความเต็มใจจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดี
  3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในด้านการบริการ และสามารถนำไปประยุกต์ในใช้งานได้จริง
  4. เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคคลและองค์กร เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจจะเป็นส่วนช่วยในการขยายตลาดให้กับองค์กร
  5. เพื่อปรับระดับมาตรฐานงานบริการให้เป็นเลิศ

ประโยชน์ของหลักสูตร

Service Mind สร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับกระบวนการ
ทุกอย่าง

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะ

ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการซ้ำ เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุคคลและองค์การ ที่เรียกว่า ภาพลักษณ์ การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็นภาพความสำเร็จ ความพึงพอใจ

ลูกค้าแนะนำบริการเราให้คนอื่น มีกำลังใจ เนื่องจากให้บริการที่ดี จะได้ภาพสะท้อนที่ดี ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดี

ความสำเร็จของงาน เมื่อผู้ให้ผู้บริการทำงานด้วยความรวดเร็ว และด้วยความเต็มใจงานที่รับผิดชอบจะสำเร็จได้รวดเร็ว

คิดสร้างงานต่อ เป็นไปตามหลักผลการทำดี ทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจทำงานมากขึ้น เกิดขวัญกำลังใจดี ทำงานได้มากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปด้วย


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม