จป.หัวหน้างาน (Safety Officer Supervisory level)

จป.หัวหน้างาน (Safety Officer Supervisory level)


จป.หัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน  ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบและตระหนัก และปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กร

หัวข้ออบรม จป.หัวหน้างาน 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข)บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและเฝ้าสังเกตงาน
(ค) การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ประโยชน์ของหลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการควบคุมงาน
อย่างปลอดภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงบทบาทและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหามาตรการในการควบคุมและป้องกันได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินและค้นหาอันตรายจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม