จป.บริหาร (Safety Officer Management level)

จป.บริหาร (Safety Officer Management level)


จป.บริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ลูกจ้างระดับบริหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ในสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในสถานประกอบกิจการ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามกฎหมายได้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ในสถานประกอบกิจการ

หัวข้ออบรม จป.บริหาร

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ Post-test

ประโยชน์ของหลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการจัดการ การควบคุมงานอย่างปลอดภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการจัดการ บทบาทและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการจัดการ อันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหามาตรการในการควบคุมและป้องกันได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดการ การประเมินและค้นหาอันตรายจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย


ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม