พัฒนาการขับขี่ปลอดภัยแบบมืออาชีพ (Professional Training)

พัฒนาการขับขี่ปลอดภัยแบบมืออาชีพ (Professional Training)


พัฒนาการขับขี่ปลอดภัยแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมขับขี่ด้วยความปลอดภัยและใช้กฎจราจรอย่างถูกต้อง
  • เพิ่มเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยแบบมืออาชีพ
  • เพื่อพัฒนาความรู้หลักปฏิบัติต่างๆ นำสู่ความเป็นอาชีพที่มั่นคง

ประโยชน์ของหลักสูตร

ช่วยให้รู้ถึงสถิติข้อมูลของอุบัติเหตุ และปัจจัยความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสีย

ช่วยให้สร้างทัศนคติที่ดี ในการขับขี่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ช่วยให้รู้ความหมายที่แอบแฝงของป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆ

ช่วยยกระดับพนักงานให้เป็นมืออาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานองค์กร

ช่วยให้เข้าใจเรื่องรถยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และดูแลทรัพย์สินองค์กร

ช่วยให้รู้ข้อควรปฏิบัติก่อนขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ช่วยให้รู้ถึงจุดบอดรอบรถ ที่พนักงานไม่รู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วยให้รู้หลักการบริการเพื่อการบริการที่ดี เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นหน้าเป็นตาแก่องค์กร


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม