สร้างความเป็นผู้นำในการทำงาน (Leadership Training)

สร้างความเป็นผู้นำในการทำงาน (Leadership Training)


สร้างความเป็นผู้นำในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานและการให้บริการด้วยหัวใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ในการนำรูปแบบของผู้นำ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
  4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นผู้นำผู้ตาม และทีมงาน สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมได้
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน การรับฟัง การแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นของสมาชิกในทีม และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกที่เกี่ยวเนื่องกัน

ประโยชน์ของหลักสูตร

แรงงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า การกระจายงานอย่างเหมาะสมและผลักดันให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ในภาวะกดดัน ผู้นำที่สามารถบริหารคนได้ดีจะตัดสินใจและชักจูงให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตาม

องค์กรมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า คนที่มีภาวะผู้นำที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้องค์กรเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

มีเสน่ห์และสามารถดึงดูดคนได้มากกว่า ไม่ว่าใครก็อยากจะติดตามคนที่มีภาวะผู้นำที่ดี พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือลูกค้าก็อยากจะร่วมงานด้วย

สร้างความมั่นใจให้ผู้ติดตาม หากพนักงานหรือผู้ติดตามมีความมั่นใจในผู้นำ พนักงานก็จะต่อต้านการตัดสินใจน้อยลง ซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรมากขึ้น

พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรวม นอกจะผู้นำจะสามารถสร้างระบบให้คนในองค์กรสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นแล้ว คนในองค์กรยังมีแนวโน้มที่จะแบ่งบันความรู้ทักษะต่างๆมากขึ้นด้วย

ทำให้องค์กรเห็นค่าของความแตกต่างทางทักษะและประสบการณ์ การจัดวางกระจายงานให้ถูกคนถูกสถานที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ทักษะได้ช่วยเหลือกันและกันได้อย่างเต็มที่

มีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรม การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะสร้างนวัตกรรมที่ดีได้


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม