การขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ (Defensive Driving Training)

การขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ (Defensive Driving Training)


การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • รู้และแยกแยะให้ได้ว่า สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการขับรถได้เป็นรูปธรรม (ทัศนคติ)
  • รู้และแยกแยะให้ได้ว่า สิ่งที่ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันหรือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนั้นได้ (ความไม่พร้อมในการขับขี่)
  • ในขณะขับรถ ต้องรู้และแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย (Hazard) หรือสิ่งใดคือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ (Risk) (การสังเกตุการณ์)
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงที่ปรากฎนั้นๆ (การคาดการณ์และการแก้ไข)
  • ประยุกต์ใช้เทคนิคของการสังเกตุการณ์และการคาดการณ์
  • มีและใช้ทักษะในการดูแลรักษารถ รวมทั้งเทคนิคในการควบคุมทาง
  • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ระบบ “เสียงฝึกสมอง” ได้ถูกต้อง (Commentary Drive)

 

ประโยชน์ของหลักสูตร

เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการขับรถ เชิงป้องกันอุบัติเหตุ และความเป็นมา

ทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นอันตราย และไม่อันตรายในขณะขับขี่

เปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

รู้ถึงสภาวะเมาแล้วขับ และการแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ขับแบบปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

แยกแยะความเสี่ยงทุกชนิดที่ อาจจะเกิดแก่ตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน

รู้เทคนิคตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนขับขี่ ทั้งบุคคล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่คุณไม่คาดคิด

รู้เทคนิคระดับสูง การฝึกสมาธิพูดสั่ง สมอง


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม