การขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ (Defensive Driving 2 วัน)

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving อบรม 2 วัน)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • รู้และแยกแยะให้ได้ว่า สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการขับรถได้เป็นรูปธรรม (ทัศนคติ)
  • รู้และแยกแยะให้ได้ว่า สิ่งที่ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันหรือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนั้นได้ (ความไม่พร้อมในการขับขี่)
  • ในขณะขับรถ ต้องรู้และแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย (Hazard) หรือสิ่งใดคือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ (Risk) (การสังเกตุการณ์)
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงที่ปรากฎนั้นๆ (การคาดการณ์และการแก้ไข)
  • ประยุกต์ใช้เทคนิคของการสังเกตุการณ์และการคาดการณ์
  • มีและใช้ทักษะในการดูแลรักษารถ รวมทั้งเทคนิคในการควบคุมทาง
  • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ระบบ “เสียงฝึกสมอง” ได้ถูกต้อง (Commentary Drive)

ประโยชน์ของหลักสูตร

ทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นอันตรายในขณะขับขี่

เห็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาในการขับขี่ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยที่สุด

เทคนิคการเพิ่ม และรวบรวมสมาธิในการขับขี่กับสถานการณ์ต่างๆ ขั้นสูง

วิเคราะห์ต้นเหตุที่นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ

รู้ถึงทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ และทฤษฎีการป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

วิธีการจับพวงมาลัยขั้นสูงแบบต่างๆ และการใช้พวงมาลัยเพื่อแก้สถานการณ์ต่างๆ ให้ปลอดภัย

เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะสามารถทำได้

ทฤษฎีการขับรถแบบ LOVE ที่ไม่มีสอนที่ไหน

รู้จักและวิธีใช้เทคนิค Escape Route ทางหนีทีไล่

ฝึกสมาธิพูดสั่งสมองขั้นสูง พร้อมเทคนิค

รู้เทคนิคการตรวจเช็คขั้นสูงเพื่อความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของทรัพย์สินองค์กร

รู้วิธีใช้เสียงสั่งสมองเพื่อประเมินสิ่งที่เป็นความเสี่ยง ต่อความปลอดภัยตัวบุคคล และทรัพย์สิน