Academy

Slider

ACADEMY by Siamrajathanee


ขับรถได้ รู้เส้นทาง ไม่เพียงพอต่ออาชีพพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสร้างทักษะการขับรถยนต์ เราสร้างรายได้ เราสร้างอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Siamraj Academy

เปิดอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. New Gen Driver สำหรับมือใหม่ ผู้ที่ไม่เคยทำงานขับรถมาก่อน

2. Female Driver สำหรับผู้หญิงที่สนใจในอาชีพพนักงานขับรถ

3. Classic Driver สำหรับผู้สุงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี และมีความเชี่ยวชาญด้านการขับรถ

ใช้ระยะเวลาในการอบบรม 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ


ภาคทฤษฎี

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • กฎหมายจราจรเบื้องต้น
 • สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • หลักของการขับขี่แบบปลอดภัย
 • การคาดการณ์และการประเมินสถานการณ์
 • Service Mind
 • การขับรถในการจราจรและเทคนิคการขับขี่
 • การขับรถในสภาวะต่างๆ
 • การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ภาคปฎิบัติ

 • การทดสอบภาคสนาม
 • การดูแลรักษารถยนต์ การตรวจเช็คห้องเครื่อง เปลี่ยนยาง และการใช้แม่แรง
 • Defensive Driving
 • Commentary Drive
 • อบรมสถานที่ โดยการลงสถานที่จริง
 • สรุปผลการประเมิน
Academy SO People

เงื่อนไขการให้บริการ

** ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชาญชัย สมคะเน

โทร. 061-406-6969

   


ขอใบเสนอราคากับเรา