หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับที่ 1

โครงการอบรม "หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับที่ 1"

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  1. มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน หรือการประกอบอาชีพขับรถยนต์
  2. สามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆที่ได้รับไปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  4. มีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ต่อส่วนร่วมและสาธารณะ

อบรมในวันที่ 9 มีนาคม 2563  (เวลา 09.00 -16.00 น.)

(รับจำนวนจำกัด ให้สิทธิสำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ปิดรับลงทะเบียน 3 มีนาคม 2563)

สถานที่อบรม :  บมจ.สยามราชธานี  (สำโรง สมุทรปราการ)


*** ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และได้รับประกาศษณียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณกัญญาณี (ดรีม) 02-363-9300 ต่อ 1105, 092-262-4687
email : training@siamraj.com

ตัวอย่าง ใบประกาศษณียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนที่ สถานที่อบรม (บมจ.สยามราชธานี )

SOPEOPLE - โครงการ CSR บจก. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)