ทำไมต้อง Training

ทำไมต้อง Training

Training พนักงานดีกับองค์กรอย่างไร

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำหลายๆ องค์กรทั่วโลกก็หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานมาก บ้างก็อบรมเองภายในบริษัท บ้างก็เปิดหลักสูตรเพื่อรับอบรมพนักงานจากบริษัทอื่น บ้างก็เพิ่มเวลาให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง มีวิธีการที่หลากหลาย และแตกต่างกันไป

“การ Training พนักงาน ไม่เพียงแต่จะเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน แต่ยังส่งผลดีให้กับองค์กรซึ่งประกอบขึ้นจากคนโดยตรง”

เพราะเมื่อพนักงานซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสำคัญที่สุดในองค์กรมีศักยภาพที่ดี มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพที่วัดผลได้ย่อมส่งผลดีและช่วยเสริมกำลังให้องค์กรมีแต้มต่อในการแข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรก็คือ "การฝึกอบรม" เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงาน ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

นี่คือ 6 เหตุผลว่าทำไมการ Training พนักงานถึงดีสำหรับองค์กร

- ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแก่พนักงานและทรัพย์สิน

ประโยชน์ที่สามารถเห็นได้ชัดจากการฝึกอบรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับฝ่ายการผลิตหรือพนักงานขับรถ คือการลดอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการทำงาน การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งจะส่งผลอันดีโดยตรงให้กับองค์กรและสังคม

- ยกระดับการทำงานของพนักงานเพิ่มผลกำไรแก่องค์กร

พนักงานซึ่งได้รับการอบรมสามารถนำเคล็ดลับความรู้ ทักษะต่างๆ กลับมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความชำนาญในการปฏิบัติงาน

- ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย หลายบริษัทฯ อาจเคยประสบปัญหานี้ เพราะพนักงานบางคนอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจส่งผลเป็นงบประมาณที่บานปลายในภายหลังได้ การอบรมพนักงานจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักองค์กรของตัวเอง รู้จักทำความเข้าใจปัญหาและจัดการได้ดีขึ้น

- สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศแก่องค์กรและตัวพนักงาน

มารยาทบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ คงไม่มีใครอยากเห็นพนักงานขับรถของตนเองขับรถไม่ดี โมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ จนสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนน อีกทั้งยังเสียภาพลักษณ์องค์กรอีกด้วย เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยให้รู้เรื่องกฎจราจร และวินัยในการขับรถแล้ว เรายังอบรมในเรื่องหลักปฏิบัติต่างๆ และการขับขี่ปลอดภัยอย่างมืออาชีพอีกด้วย

- ยืดอายุการใช้งานรถ และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กร

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จะทำให้เข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

- มีส่วนรับผิดชอบสังคมด้วยการขับขี่ปลอดภัย

นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรจะสร้างความรู้ความชำนาญแก่พนักงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากสภาวะตึงเครียด ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานมีกำลังใจที่จะทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร และยังส่งผลโดยตรงต่อสังคมต่อไป